Algemene
Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 Leverancier: Greater B.V.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Greater B.V. als Leverancier een overeenkomst van opdracht aangaat.

1.3 Detachering: de ter beschikking stelling van een werknemer van Greater B.V. om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever te werken.

1.4 Gedetacheerde medewerker: werknemer van Greater B.V. die uit hoofde van de Opdracht tijdelijk ter beschikking van de Opdrachtgever wordt gesteld om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

1.5 Overeenkomst tot opdracht: iedere overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever op grond waarvan een Gedetacheerde medewerker door de Leverancier aan de

1.6 Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten tegen betaling van het opdrachtgeverstarief door de Opdrachtgever aan Leverancier.

Artikel 2 Algemeen

2.1 De bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Leverancier betrekking hebbend op het ter beschikking stellen van werknemers aan opdrachtgevers ten behoeve van werkzaamheden op het gebied van Security, Middleware en Development, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk van de hand zijn gewezen.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

2.3 De Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd.

2.5 Indien een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden mogelijkerwijs niet toepasselijk is of nietig wordt verklaard, blijft de rest onverkort van kracht. Daarnaast zullen de nietig verklaarde bepalingen vervangen worden door een naar redelijkheid vastgesteld alternatief.

2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3 Aanbod

3.1 Ieder aanbod en elke offerte van Leverancier, zowel mondeling als schriftelijk, is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Bevat het aanbod of de offerte geen geldigheidstermijn, dan is het aanbod vrijblijvend.

3.2 Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Leverancier het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Leverancier daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier hierover schriftelijk instemt.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst met Leverancier komt pas tot stand na een schriftelijke opdrachtbevestiging.

4.2 Leverancier is uitsluitend gebonden aan enige verbintenis indien deze Overeenkomst is aangegaan door een bevoegde functionaris van Leverancier, tenzij voorafgaand schriftelijk door Leverancier te kennen is gegeven dat een medewerker gedelegeerd bevoegd is, dan wel dat Leverancier zich anderszins gebonden acht.

Artikel 5 Betaling en incassokosten

5.1 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, zal betaling van de overeengekomen vergoeding, inclusief BTW en bijkomende kosten, plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Betaling vindt plaats in de valuta zoals vastgesteld in de Overeenkomst.

5.2 Leverancier is altijd gerechtigd om een voorschot te verlangen.

5.3 De betaaltermijn is een vervaltermijn. Indien een factuur na het verstrijken van de betaaltermijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is Opdrachtgever aan Leverancier direct  – zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over  de hoofdsom, vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot aan de datum van de daadwerkelijke betaling. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

5.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Leverancier op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.6 Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van enige – vermeende – vordering met de factuur.

5.7 Opdrachtgever is tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,-.

5.8 De eventuele gemaakte redelijke buitengerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

5.9 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 6 Detacheringsdiensten

6.1 Op grond van een detacheringsopdracht introduceert Leverancier een of meer medewerkers die aan de door Opdrachtgever gestelde eisen voldoen bij Opdrachtgever. Leverancier zal de in de Overeenkomst tussen partijen aangewezen medewerker(s) aan Opdrachtgever ter beschikking stellen om onder zijn leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten gedurende de periode en tegen de geldende uurtarieven vermeld in de opdrachtbevestiging.

6.2 Opdrachtgever informeert de Gedetacheerde medewerker naar behoren over de interne regels van Opdrachtgever betreffende de wijze waarop men zich op de locatie van Opdrachtgever dient te gedragen, waaronder mede begrepen: toegang en beveiliging, integriteit, gebruik van (computers en andere) apparatuur, veiligheidsvoorschriften en -maatregelen, milieubeleid en eventueel geldende gedragscodes.

6.3 Opdrachtgever is bij uitsluiting verantwoordelijk voor (alle beslissingen in verband met) werkzaamheden die door de Gedetacheerde medewerker zijn verricht, met inbegrip van adviezen of aanbevelingen, de (eventuele) implementatie daarvan of de realisatie van een bepaalde doelstelling.

6.4 Opdrachtgever kan de Gedetacheerde medewerker slechts te werk stellen voor andere dan de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor werkzaamheden buiten Nederland indien Leverancier daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Leverancier kan naar zijn eigen oordeel de gevraagde instemming onthouden of (financiële) voorwaarden stellen aan een zodanige wijziging van werkzaamheden of aan een inzet buiten Nederland.

6.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Gedetacheerde medewerker aan een derde door te lenen of ter beschikking te stellen om onder leiding en toezicht van die derde werkzaam te zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 Vervanging Gedetacheerde medewerker

7.1 Leverancier zal zich er voor inspannen dat de Gedetacheerde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft voor arbeid tijdens de overeengekomen dagen, behoudens dat Gedetacheerde medewerker niet in staat is de arbeid te verrichten wegens ziekte, ongeval of uitdiensttreding van de gedetacheerde. Opdrachtgever is dan gerechtigd om vervanging van de Gedetacheerde medewerker te verzoeken.

7.2 Een dergelijk verzoek om vervanging van de Gedetacheerde medewerker is tevens gerechtigd, indien de gedetacheerde aantoonbaar aan hem opgedragen werkzaamheden niet binnen redelijke termijn en conform redelijke normen verricht. Opdrachtgever dient dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden gemotiveerd aan Leverancier kenbaar te maken.

7.3 Leverancier zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Leverancier staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet onverwijld mogelijk is, vervallen de aanspraken van Opdrachtgever op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van Opdrachtgever wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever betreffende de verrichte werkzaamheden blijven onverminderd in stand.

7.4 Ook indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Leverancier steeds gerechtigd na overleg met Opdrachtgever deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde kwalificaties.

Artikel 8 Duur van de Overeenkomst

8.1 De Overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd overeenkomen.

8.2 De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, met een opzegtermijn van tenminste een maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

8.3 De opdracht voor bepaalde tijd kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen, dat tussentijdse opzegging is toegestaan.

8.4 De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd.

Artikel 9 Arbeidsduur, werktijden en arbeidsomstandigheden

9.1 Bij de Opdracht verstrekt de Opdrachtgever de omschrijving van de functie die de gedetacheerde moet uitoefenen. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever aan Leverancier onverwijld de passende functieomschrijving aanreiken.

9.2 De opdrachtgever verstrekt aan Leverancier inlichtingen over functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de Gedetacheerde medewerker alsmede aangaande de beoogde looptijd van de opdracht.

9.3 De werktijden, rusttijden en arbeidsduur van de Gedetacheerde medewerker zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en duur, tenzij bij opdracht anders is overeengekomen.

9.4 Opdrachtgever zal Leverancier zo spoedig mogelijk informeren omtrent een voorgenomen sluiting van zijn bedrijf of organisatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

Artikel 10 Overwerkvergoeding en reistijd

10.1 Indien de Gedetacheerde medewerker in opdracht of op verzoek van Opdrachtgever per dag langer werkt dan het overeengekomen of gebruikelijke aantal werkuren dan wel buiten de bij Leverancier gebruikelijke werkdagen, is Opdrachtgever voor deze uren het overeengekomen extra uurtarief of, bij gebreke van een overeengekomen extra uurtarief, het bij Leverancier gebruikelijke extra uurtarief verschuldigd. Desgevraagd zal Leverancier Opdrachtgever  informeren over de geldende extra uurtarieven.

10.2 Kosten en reistijd zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht overeenkomstig de bij Leverancier gebruikelijke regels en maatstaven. Desgevraagd zal Leverancier Opdrachtgever informeren over de daarvoor gebruikelijke regels en maatstaven.

10.3 Leverancier is gerechtigd om de tarieven van de ter beschikking gestelde medewerker aan te passen indien diens functie of taakomschrijving wijzigt. Leverancier zal dit schriftelijk uiterlijk dertig dagen voor de ingangsdatum aan Opdrachtgever mededelen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen veertien dagen na datum kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

Artikel 11 Rechtstreekse arbeidsverhouding

11.1 Iedere Partij zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van deze Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.

11.2 De Opdrachtgever ziet erop toe en staat ervoor in dat de Gedetacheerde medewerker de Overeenkomst met Leverancier rechtsgeldig beëindigt of beëindigd heeft op het tijdstip dat de Opdrachtgever met de Gedetacheerde medewerker een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat, onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel. De Opdrachtgever zal geen rechtstreekse arbeidsverhouding met deze Gedetacheerde medewerker aangaan indien en voor zolang de Gedetacheerde medewerker de overeenkomst niet rechtsgeldig kan doen eindigen en beëindigd heeft.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12.1 Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of te ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de Overeenkomst ter kennis van Leverancier gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

12.2 Voorts is Leverancier bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtgever de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 13 Onderzoek bij oplevering

13.1 Opdrachtgever is gehouden het opgeleverde te (laten) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het opgeleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele onmiddellijk zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na oplevering schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Gebreken moeten in ieder geval uiterlijk na verloop van 6 maanden na oplevering, schriftelijk aan Leverancier worden gemeld. Deze melding moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever zal Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.

13.2 Indien een klacht gegrond is, zal Leverancier de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

13.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

 Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Leverancier is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor zover dat expliciet in deze algemene voorwaarden is bepaald.

14.2 Leverancier is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige afdracht van de voor de Gedetacheerde medewerker in verband met de Overeenkomst met Opdrachtgever te betalen loonbelasting, premies voor sociale verzekeringen en omzetbelasting. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen van de belastingdienst dan wel van de instanties voor uitvoering van sociale verzekeringswetgeving die vanwege de Overeenkomst met Opdrachtgever verschuldigd zijn, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Leverancier. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze vorderingen te verweren.

14.3 Indien Leverancier tekort schiet in de nakoming van haar verplichting(en) onder de Overeenkomst en in verzuim is geraakt, is zij jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de door de Opdrachtgever geleden c.q. te lijden directe schade. Onder directe schade wordt door Partijen uitsluitend verstaan:

  1. (a)redelijke kosten die Leverancier zou moeten maken om de op grond van de Overeenkomst te leveren prestaties aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  2. (b) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  3. (c) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover een Partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

14.4 De aansprakelijkheid van Leverancier jegens Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, zal in geen geval meer bedragen dan hetgeen totaal op grond van de Overeenkomst die betrekking heeft op de tekortkoming die tot toerekenbare directe schade van Opdrachtgever heeft geleid, door Leverancier in de periode van twaalf maanden voorafgaande aan het verzuim is gefactureerd. Indien en voor zover voorafgaand aan het verzuim nog geen periode van twaalf maanden is verstreken, geldt de periode van twaalf maanden vanaf de ingangsdatum van de betreffende Overeenkomst.

14.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Leverancier heeft gemeld.

14.6 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de Gedetacheerde medewerker dan wel voor de resultaten van diensten die onder toezicht en leiding dan wel regie van Opdrachtgever tot stand zijn gekomen.

14.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de Gedetacheerde medewerker lijdt gedurende of in verband met de aan hem opgedragen diensten.

14.8 Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit of terug te voeren op de diensten verricht door de Gedetacheerde medewerker in het kader van de Overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor elke aansprakelijkheid voortvloeiende uit lichamelijk letsel of dood van de Gedetacheerde medewerker verband houdende met de uitoefening van de Overeenkomst

14.9 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, informatie, aanwijzingen, instructies en/of materialen.

14.10 Elke aansprakelijkheid voor gevolgschade, gederfde winst en omzet, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van een Partij, schade aan data en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 14, uit welke hoofde dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

14.11 De in dit artikel 14 genoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de desbetreffende Partij of diens leidinggevend personeel.

14.12 Leverancier spant zich in om de inhoud van www.greater.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Hoewel Leverancier zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Leverancier wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

14.13 De op www.greater.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Leverancier. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.greater.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Er zal en kan geen overeenkomst tot stand komen op basis van dergelijke fouten.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Ingeval nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is en dit is te wijten aan een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Leverancier en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Leverancier, dan is Leverancier gerechtigd de nakoming voor een door hem te bepalen termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

15.2 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, zullen onder meer worden verstaan: het uitvallen van netwerken voor telecommunicatie en/of elektriciteit, oorlog, oproer, handelsembargo, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Leverancier, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 16 Geheimhouding

16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

17.1 Leverancier is en blijft rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Leverancier in het kader van de Overeenkomst geleverde  diensten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten en / of al verrichte werkzaamheden is uitsluitend aan Leverancier voorbehouden, zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst.

17.2 Alle door Leverancier verstrekte stukken, zoals adviezen, rapporten, ontwerpen, schetsen, notities, handleidingen, software, (elektronische) bestanden, enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever binnen de context van de Overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Leverancier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht, nagemaakt of gewijzigd.

17.3 Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig andere intellectueel eigendomsrecht van derden.  Eventuele schade door dergelijke inbreuken komt voor rekening van Opdrachtgever en Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor aanspraken van deze derden.

17.4 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden  te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

17.5 De op ww.greater.nl vermelde informatie en materialen (zoals teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s) zijn eigendom van of in licentie bij Leverancier. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Leverancier, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op alle overeenkomsten gesloten tussen Opdrachtgever en Leverancier is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

18.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Leverancier is gevestigd, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Contact

GET CONNECTED

Wil je meer informatie of gewoon een keer gezellig komen kijken?
Je bent van harte welkom in Voorschoten!

Adresgegevens

Dobbeweg 1
2254 AG Voorschoten
info@greater.nl

KVK: 65131460
BTW: NL855992499B01
ING: NL75INGB0007028551
G-REK: NL25INGB0990131726

Contactgegevens

Sales & Marketing

+31 (0)85 303 64 23
sales@greater.nl

Backoffice

+31 (0)85 303 64 28
backoffice@greater.nl

Trust is important!

Wij vinden het erg belangrijk om alles goed voor elkaar te hebben, wij zijn trots op onderstaande certificaten en lidmaatschappen!

+31 (0)85 303 64 28

Contact