Privacy Policy

Greater BV, gevestigd aan de Dobbeweg 1, 2254 AG te Voorschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Greater BV
Dobbeweg 1
2254 AG Voorschoten
0853036428

Esmé van der Meijde is de Functionaris Gegevensbescherming van Greater BV. Esmé is te bereiken via esme@greater.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Greater BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Curriculum Vitae

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via backoffice@greater.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Greater BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van uitnodigingen voor meetups en kennissessies
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Greater BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Greater BV) tussen zit. Greater BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: NMBRS voor de HR, Twinfield voor de boekhouding, VOGSY als CRM en Google Drive als documenten opslag.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Greater BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens uit salarisadministratie die fiscaal van belang zijn

7 jaar (na uitdiensttreding werknemer)

Loonbelastingverklaringen

5 jaar (na uitdiensttreding werknemer)

Kopie identiteitsbewijs

5 jaar (na uitdiensttreding werknemer)

Personeelsdossier

2 jaar (na uitdiensttreding werknemer, tenzij je deze binnen 2 jaar niet meer nodig hebt)

Sollicitatiegegevens

4 weken na einde sollicitatieprocedure (indien de functie niet wordt toegewezen) en 1 jaar met toestemming van sollicitant (als er bijvoorbeeld op een later tijdstip een passende functie beschikbaar komt).

Ex-klanten

Zodra ‘klantrelatie’ over is. Er is geen vastgestelde periode voor de klantrelatie, maar die moet enigszins aansluiten op de looptijd van de gemiddelde overeenkomst of iets langer. In dit licht is 2 jaar goed verdedigbaar.

Marketingcontacten

niet langer dan noodzakelijk. Gegevens worden gewist indien er geen samenwerking meer is tussen partijen.

Curriculum Vitae

Worden bewaard zolang Greater en de desbetreffende persoon samenwerken, zodra de samenwerking stopt zullen wij per direct de gegevens verwijderen.

Overige gegevens

Worden bewaard zolang Greater en de desbetreffende persoon samenwerken, zodra de samenwerking stopt zullen wij per direct de gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Greater BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Greater BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Greater BV gebruikt voor haar Website Google analytics om de bezoekersaantallen bij te houden en te analyseren. De gegevens die opgeslagen worden zijn volledig geanonimiseerd en zullen nooit met derden gedeeld worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Greater BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar backoffice@greater.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Greater BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Greater BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via backoffice@greater.nl

Contact

GET CONNECTED

Wil je meer informatie of gewoon een keer gezellig komen kijken?
Je bent van harte welkom in Voorschoten!

Adresgegevens

Dobbeweg 1
2254 AG Voorschoten
info@greater.nl

KVK: 65131460
BTW: NL855992499B01
ING: NL75INGB0007028551
G-REK: NL25INGB0990131726

Contactgegevens

Sales & Marketing

+31 (0)85 303 64 23
sales@greater.nl

Backoffice

+31 (0)85 303 64 28
backoffice@greater.nl

Trust is important!

Wij vinden het erg belangrijk om alles goed voor elkaar te hebben, wij zijn trots op onderstaande certificaten en lidmaatschappen!

+31 (0)85 303 64 28

Contact